ก้าวไกลชงโคเบอร์ 4

มั่นใจ ใส่ใจ ก้าวไกล อนาคตใหม่ชงโค

Video แนะนำพรรค


สมาชิกพรรคก้าวไกลชงโค

ประธานนักเรียน

น.ส.ศรัญญา ยาวิชัยรองประธานนักเรียน

น.ส.สุภาภรณ์ แสนทาผัด

เลขานุการ

น.ส.กชพร ต๊ะสุภา

เหรัญญิก

นาย พีรพงษ์ ไชยวุฒิ

ประชาสัมพันธ์

น.ส.รัญชนา ปงผาบ

นโยบายของพรรค

1. พัฒนากิจกรรมในโรงเรียนทุกกิจกรรม

2. นักเรียนทุกคนสามารถลงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาเพิ่มเติม ก่อนเปิดให้เลือกวิชาเพิ่มเติม

3. ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเรียนในปัจจุบัน

4. แก้ไขโรงจอดรถ ให้เข้าง่ายออกง่าย

5. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน