การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564 ซึึ่งเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย เพื่อให้ได้ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนที่จะช่วยผลักดัน ส่งเสริมนโยบายที่มีประโยชน์ให้สังคมภายในโรงเรียนอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ อีกทั้งผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น พร้อมด้วยคุณธรรมอย่างยั่งยืน ณ คูหาอาคารภูวนาถภักดี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!