เสริมงามวิทยาคมน่าอยู่  
     การเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
มีวินัย  คุณธรรม  นำวิชาการ 
     มุ่งสืบสานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

           จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

 

  1. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
  2. การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
  3. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาและตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
  4. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ

 

  1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านอาคารสถานที่สื่อ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย
  4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  15  มาตรฐาน  สู่มาตรฐานสากล
  6. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ระดับชาติ

 

กลับหน้าจอหลัก