กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2555

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก

 
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ปี 2558
SAR โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ปี 2558
 
กลุ่มงานวัดผลและเทียบโอน
ข้อมูลครูและนักเรียน

สรุปรายชื่อครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

 
งานหลักสูตรการศึกษา
 เอกสารหลักสูตร 51 วันที่ 10 พ.ค 52
 
งานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
สื่อการสอนของครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
 กลับหน้าจอหลัก