ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 กับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS รอบที่ 1)

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย) รอบที่ 1 (TCAS รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายชื่อและมหาวิทยาลัยต่อไปนี้
ข้อมูลจากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!