ซื่อสัตย์  สามารถ  สามัคคี  ไมตรีจิต  รับผิดชอบ

 

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

ปัญญา โลกัสสมิ ปัชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

 
 

" ชมพู - ดำ "

 
 

" ดอกชงโคสีชมพู"
 

 

กลับหน้าจอหลัก