ผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562


โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 🎉🎊 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

รอบที่ 2 จำนวน 19 คน
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. นางสาวนริศรา เสาร์เทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตร ไทย)
2. นายวรรณรัตน์ สุวิชาดาสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร ไทย)
3. นายเมธี ดุษฎีเชษฐากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร ไทย)
4. นายสุภกิณห์ ปาเมืองมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร ไทย)
5. นางสาวยุพาภรณ์ ยะลื้อ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร ไทย)
6. นายสหรัฐ เรือนฟ้างาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ (หลักสูตร ไทย)

#มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. นายสหรัฐ เรือนฟ้างาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
2. น.ส.วะระนัน คำภิระ คณะวิศวกรรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. น.ส.เบญจมาภรณ์ จอมใจ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน
4. น.ส นริศรา เสาร์เทพ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
5. น.ส มณีรัตน์ ถาน้อย คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน
6. นายวนัชชรินทร์ น้อยเมือง คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
7. น.ส.เปรมวิกา จันทร์ปัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. นางสาวนรัญญา ตันทา คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์

#มหาวิทยาลัยพะเยา
1. น.ส. มณีรัตน์ ถาน้อย คณะเเพทยศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยชุมชน
2. น.ส. เบญจมาภรณ์ จอมใจ คณะเเพทยศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยชุมชน
3. นายวรรณรัตน์ สุวิชาดาสกุล การจัดการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา)
4. นายสหรัฐ เรือนฟ้างาม การจัดการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์)
5. น.ส. จันทรนิภ มลอาร์ การจัดการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)….

รอบที่ 3 จำนวน 19 คน
1. นายธิติ สุริยะวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ สาชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางสาวพิชชา อายะชู คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นางสาวกรานต์ระวีร์ อุ่นอ้าย คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. นางสาวขนิษฐา เขียนใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. นางสาวปวีณา ปงก๋าวงค์ สาขาการจัดการธุรกิจและภาษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. นายวันชนะ คำกาวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. นายบารมี จันทร์ต๊ะตื้อ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. นางสาวชนิสรา แปงเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. นางสาวนารีรัตน์ วันมาลา สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. นางสาวกุลสตรี สุริยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
11. นางสาวพิศพิมล ชุ่มธิ ปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
12. นางสาวนภัสชล เทพเสาร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
13. นางสาวชุติมา ศรีมาลา ปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
14. นางสาวอทิตา อายะชู ปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
15. นายจักรพงศ์ ลินใจ สาชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16. นายวราธิษ ใจกันทา สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17. นางสาวญาดารัตน์ แสนพะเยา สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
18. นางสาวสุดารัตน์ พรโสภิณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
19. นางสาวนิยตา อุดถา สาชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

รอบที่ 4 จำนวน 19 คน
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. นายวรรณรัตน์ สุวิชาดาสกุล คณะเทคนิคการแพทย์
2. นางสาวจันทรนิภ มลอาร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์
3. นายไตรภพ สร้อยข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
4. นางสาวภัทราภรณ์ หน่อใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์

#มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. นางสาวนริศรา การิยา  คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี

#มหาวิทยาลัยพะเยา
1. นางสาววรพร สีหาบุตร  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  จุลชีววิทยา
2. นางสาวจารุพักตร์ แข็งแรง  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา
3. นางสาวกุลสตรี สุริยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา

 

ข้อมูลจาก งานแนะแนวและการศึกษาต่อฯ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!