คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์  เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

จัดทำโดย นายปิยะดนัย วิเคียน
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35


 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

กลับหน้าจอหลัก