กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางรุ่งทิพย์  รินพล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุเมธ  เทพทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุณี  เทพทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอรุณี  อภิรักษ์โยธิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางมนฑิรา เจดีย์ปัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวนิภาวรรณ ฝั้นอุด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.