กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ว่าที่ ร.ต. หญิง สชญา  หล้าอินเชื้อ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางธัญภา  อุ่นลื้อ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาริน  เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิศสุดา  มาปลูก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางธิดารัตน์  ศรีชัยตัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี
ตำแหน่ง ครู

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.