กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกชัย  จันทร์ตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

นายภัทรกฤต  นิลแช่ม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมโภชน์  ฟูใจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรณิกา  บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทรัสม์  สัตตรัตนขจร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางแววดาว  เมืองใจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายประเทือง  ภูเขียว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรพันธ์  ปงกาวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายธนาพัทธ์  ศรีเทพ
ตำแหน่ง ครู

นายวิทยา  ต๊ะนางอย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายวิแทน  ปวกพรมมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

คอมพิวเตอร์

นายพนัชกร  ไชยานนท์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายปิยะดนัย  วิเคียน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายอรรถพล  ปินคำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.