กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ว่าที่ รต. สง่า  จุราเพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิทยาภรณ์ ทารัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล
ตำแหน่ง ครู

นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวอรพรรณ  มหาวัน  
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.