กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นายพิชิต  สาใจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพวงผกา  คันธรัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(งานเกษตร/งานแนะแนว)

นายนพพร  ชัยนันตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(งานเกษตร)

นางสุกัลยา  ศิริน้อย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(งานประดิษฐ์)

นายชัยมงคล  หินใหญ่
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
(งานช่างอุตสาหกรรม)

นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(งานคหกรรม)

นางสาวชุติกาญจน์  ซองเงิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
(งานธุรกิจ)

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.