กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ ร.ต. เฉลิมพันธ์  แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิรันดร์  วรกุลธนวรรธน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริฉัตร จิโนปง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!