กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นายวงศพัทธ์  เทพวาลย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางศรีวรรณ  เทพวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาววรัชยา  ด้วงคำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวพจนารถ  ยศทะนะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวจันทราณี  แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวเสาวนิต ปงก๋าวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
(ภาษาอังกฤษ)

นายสมภพ  เบาใจ
ตำแหน่ง ครู
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(ภาษาอังกฤษ)

นายอิสระ  ศิริวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
(ภาษาจีน)

นางพิกุล สังหาร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(ภาษาจีน)

นางสาวสุทธิวรรณ ณ นคร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(ภาษาจีน)

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.