ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ

นายจงรักษ์  ชุ่มธิ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายจำเนียร  ปิงแก้ว
ตำแหน่ง งานช่างไม้

ลูกจ้างชั่วคราว (งานสำนักงาน)

นางสาววรวลัญญ์   อุดถา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกัญญารัตน์ แสนชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางกนกพร ฟองทา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายธนะพงษ์ ปงผาบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสุภาพร  บุญทาทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กพิเศษ

ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ)

นางวันนา  เทพปน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายนัด เทพปน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายสนั่น สุปินตา
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นางจีราภรณ์ ช่องขุนทด
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นางบัวศรี สุปิน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นางสาวนัทธกานต์ หมื่อแล
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!