ผู้บริหารโรงเรียน

นายสุมล สัญญเดช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นางฐิตารฏาฏ์ อมรสิริหิรัญ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นายวิชิต อินนันไชย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!