กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระพงษ์ จิโนปง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ศิลปะ)

นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (นาฏศิลป์)

นายเจตน์ แสนชัย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ดนตรี)

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.