นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบโล่ห์รางวัล/เกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ซึ่งทางโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ จำนวน 6 รายการ ผลการแข่งขันและเหรียญรางวัล มีดังนี้

สรุปเหรีญรางวัลของโรงเรียน

ผลการแข่งขันของโรงเรียน

รายละเอียดผลการแข่งขัน

1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
           1. เด็กชายนพณรงค์ ปวงคำ
           2. เด็กชายศรายุทธ ธรรมากาศ

ครูผู้สอนนักเรียน
            1. นายปิยะดนัย วิเคียน
            2. นายพนัชกร ไชยานนท์

2. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
            1. นายทัศน์พล โสภาเลิศ
            2. นางสาวรุ่งฤดี ใจวุฒิ

ครูผู้สอนนักเรียน
            1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพันธ์ แก้วประเสริฐ
            2. นางอัมวรรณ กนกกังวานโรจน์

3. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
            1. เด็กหญิงปรางศิริ ไชยเมืองชื่น
            2. เด็กหญิงรัฐพันธ์ศิริ เขื่อนเเก้ว

ครูผู้สอนนักเรียน
            1. นายปิยะดนัย วิเคียน
            2. นางสาวธมลวรรณ ใจคำวัง

4. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
                1. นางสาววนาภรณ์ ยะอินทร์
                2. นายวันชนก ดีติ๊บ

ครูผู้สอนนักเรียน
                1. นายปิยะดนัย วิเคียน
                2. นายอรรถพล ปินคำ

5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
            1. นายชนัสพงศ์ พรหมสินธุ์
            2. นายอุดมโชค อุเทียนยอง
            3. นายเจตนิพันธ์ ปุกคำ

ครูผู้สอนนักเรียน
            1. นายวิแทน ปวกพรมมา
            2. นายเอกชัย จันทร์ตา

6. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
            1. เด็กหญิงกมลชนก มีเพียร
            2. เด็กหญิงพรนภัส มูลคำ

ครูผู้สอนนักเรียน
            1. นายอรรถพล ปินคำ
            2. นายพนัชกร ไชยานนท์

           

กลับหน้าจอหลัก