รักษ์โลก รักษ์ป่า รักความสะอาด 5ส

วีดิทัศน์การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะและป่าไม้

1. ชื่อโครงงาน

ชื่อโครงงาน :

โครงงานคุณธรรมเรื่อง รักษ์โลก รักษ์ป่า รัก 5ส กันหนาจ้า

ชื่อครูที่ปรึกษา :


  • 1. ครูภัทรกฤต นิลแช่ม

  • 2.ครูกมลวรรณ ปัญญาคำ

ระยะเวลาในการทำโครงงาน :

4 เดือน

2. ความสำคัญของปัญหา

ชื่อโครงงาน :

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่น ๆ เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม หากป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก ๆ ย่อมส่งผลกระทบมากมาย อาทิเช่น สภาพอากาศ สัตว์ป่า และดิน รวมถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์

ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายไปอย่างมากมายจากการตัดต้นไม้ การเผาป่าไม้ การเกิดขึ้นเองจากสาเหตุอื่น ๆ รวมถึงปัญหาจากขยะ เป็นต้น ซึ่งปัญหาขยะเป็นต้นเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ เช่น ทำให้ต้นไม้ล้มตาย วัฏจักรต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง เกิดมลพิษในอากาศ ส่งผลต่อ พืช สัตว์ และการดำเนินชีวิตมนุษย์ เนื่องจากป่าไม้ทำหน้าที่เป็นเหมือนปอดของโลก ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศโลกและควบคุมภาวะโลกร้อน

ผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้และผลกระทบของขยะต่อป่าไม้จึงได้จัดทำโครงงาน รักษ์โลก รักษ์ป่า รักความสะอาด 5สเพื่อแก้ปัญหาขยะที่มีผลกระทบกับป่าไม้ โดยเริ่มจากปัญหาเล็กๆ ภายในโรงเรียนบริเวณเขตพื้นที่ 5 ส ที่รับผิดชอบก่อนโดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาขยะต่อป่าไม้ในโรงเรียน

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่อป่าไม้ในโรงเรียน


3.2 เพื่อจัดการขยะที่มีผลกระทบต่อป่าไม้ในโรงเรียน

4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 เชิงปริมาณ :

นักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 33 คน


4.2 เชิงคุณภาพ :

  • 1. นักเรียนชั้น ม.4/1 ร้อยละ 90 ตระหนักในปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่อป่าไม้ในโรงเรียน

  • 2. นักเรียนชั้น ม.4/1 ร้อยละ 90 รู้จักและสามารถจัดการขยะที่มีผลกระทบต่อป่าไม้ในโรงเรียนได้

5. แผนการดำเนินการโครงการ

5.1 วิธีการดำเนินงาน


ที่ กิจกรรม วิธีการดำเนินงาน
1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะ - จัดทำวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขยะ ผลกระทบของขยะกับป่าไม้ วิธีการแก้ไขและ การจัดการขยะ
2 การจัดการขยะ - คัดแยกขยะ
- การทำตะแกรงครอบโคนต้นไม้
- การจัดทำป้ายเพื่อคัดแยกขยะที่ถังขยะ

5.2 ปฏิทินดำเนินงาน5.3 งบประมาณ :

330 บาท

ปฏิทินดำเนินงาน :

เงินห้อง

6. หลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอนที่นำมาใช้

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง ความไม่ประมาท ไม่ฟุ่มเฟือย คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยมีใจความสำคัญคือ สติ ปัญญา และความเพียร ซึ่งเป็นบันไดสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่ แนวพระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น

7. ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

7.1 คุณธรรมเป้าหมาย :

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง


7.2 พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก :

นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม เกี่ยวกับขยะ และมีการจัดการขยะที่ส่งผลกระทบกับป่าไม้

8. วิธีการวัดและประเมินผล

8.1 ตัวชี้วัด :

  • 8.1.1 นักเรียนชั้น ม.4/1 ร้อยละ 90 ตระหนักในปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่อป่าไม้ในโรงเรียน

  • 8.1.2 นักเรียนชั้น ม.4/1 ร้อยละ 90 รู้จักและสามารถจัดกการขยะที่มีผลกระทบต่อป่าไม้ในโรงเรียนได้

8.2 วิธีการประเมิน :

การสังเกตพฤติกรรม


8.3 เครื่องมือในการประเมิน :

แบบการสังเกตพฤติกรรม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ตระหนักในปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่อป่าไม้ในโรงเรียน


9.2 รู้จักและสามารถจัดการขยะที่มีผลกระทบต่อป่าไม้ในโรงเรียนได้


9.3 เป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้