ที่ตั้งของโรงเรียน

           ตั้งอยู่เลขที่ 134  ม.6 ตำบลทุ่งงาม  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52210   
           โทรศัพท์ (054)286123; (054)286497  โทรสาร (054286333)  website  http://www.swt.ac.th

 

 

กลับหน้าจอหลัก