มีคุณธรรม  นำวิชาการ

 

1. แต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบ
2. วาจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส
3. มีน้ำใจ  ช่วยเหลือผู้อื่น
4. ประหยัดและอดออม
5. ใฝ่เรียนรู้
6. กิริยามารยาทงาม           

 

กลับหน้าจอหลัก