ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววรวลัญญ์   อุดถา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวันนา  เทพปน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นางสุภาพร  บุญทาทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กพิเศษ

นายจำเนียร  ปิงแก้ว
ตำแหน่ง ช่างไม้

นายจงรักษ์  ชุ่มธิ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.