วีดิทัศน์โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ตอนที่ 1 แนวคิดโรงเรียนประชาธิปไตย

ตอนที่ 2 กิจกรรมและกระบวนการโรงเรียนประชาธิปไตย

ตอนที่ 3 กิจกรรมในชุมชนและผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง

ตอนที่ 4 ภาพรวมโครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง