แผนการป้องกันการทุจริตและมาตรการความโปร่งใส

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาภาครัฐ

2. การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!