การบริหารเงินงบประมาณ

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!