ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 จาก สพม.35

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 จาก สพม.35 ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2563 โดยมี นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู ตามรายนาม ดังนี้

1. นายสุเมธ เทพทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. นางสาวอรพรรณ มหาวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. นายวิแทน ปวกพรมมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาวธมลวรรณ ใจคำวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
6. นางอัมวรรณ กนกกังวานโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7. นายเจตน์ แสนชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. นายชัยมงคล หินใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
9. นางสาวชุติกาญจน์ ซองเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
10. นางสาวเสาวนิต ปงก๋าวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11. นายนพพร ชัยนันตา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!