ที่ตั้งของโรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่ 134 ม.6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52210

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.