ประวัติของโรงเรียน

          โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะแรกได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           ปี พ.ศ. 2516 ประชาชนบ้านดอนแก้ว ได้บริจาคที่ดินจำนวน 100 ไร่ 2 งาน ให้กรมสามัญศึกษาใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอและท่านเหล่านี้ ได้บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอาคารชั่วคราวให้อีก 1 หลัง(ซึ่งยังคงใช้ประโยชน์ได้ทุกวันนี้)และได้ย้ายที่เรียนมาอยู่ในที่ปัจจุบันและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสมควร แสนเมืองใจ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

           ปี พ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษา ได้ยุบโรงเรียนทุ่งงามและให้โอนทรัพย์สิน บุคลากร มารวมกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

           ปี พ.ศ. 2523 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสมควร แสนเมืองใจ ครูใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และได้แต่งตั้ง  นายปกรณ์ โคตรบัญชา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมในเวลาต่อมา

           ปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากรมสามัญศึกษา ให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 2 )

           ปี พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายปกรณ์  โคตรบัญชา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และแต่งตั้ง นายเกตุ เปี้ยอุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

           ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และได้ทำการประเมินโรงเรียนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการ

           ปี พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายเกตุ เปี้ยอุตร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมและดำเนินตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ อาคารกาญจนานุสรณ์

           ปี พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้ นายทวีเดช สัตย์ต่อชาต ผู้อำนวยการโรงเรียนปงแสนทองวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

           ปี พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางและแต่งตั้งให้นายสกล  ไหมสาสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กระทำพิธีเปิด อาคารกาญจนานุสรณ์เป็นอาคารเรียนหลังที่ 3

           ปี พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสกล ไหมสาสน์ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้ นางสาวศรีสมร  พรหมศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

           ปี พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้นางสาวศรีสมร พรหมศิลป์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้ นายมนัส ทาสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

           ปี พ.ศ. 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้แต่งตั้ง นายบุญทวี วิทยาคุณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

           ปี พ.ศ. 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้แต่งตั้ง นายมานัส นพคุณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

           ปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้แต่งตั้ง นายสุมล สัญญเดช มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.