เกี่ยวกับโรงเรียน

ชมพู – ดำ
ความหมาย : ลูกชมพู-ดำมีความสุภาพอ่อนโยน และเข้มแข็งอดทน
สีชมพู :
ความสุภาพ อ่อนโยน ความประทับใจ
สีดำ : ความ
เข้มแข็ง ความมั่นคง ความอดทน

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ซื่อสัตย์ สามารถ สามัคคี ไมตรีจิต รับผิดชอบ

ปัญญา โลกัสสมิ ปัชโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


“ดอกชงโค สีชมพู

เสริมงามวิทยาคมน่าอยู่
การเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
มีวินัย คุณธรรม นำวิชาการ
มุ่งสืบสานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย

1. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานสากล
4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

“มีคุณธรรม นำวิชาการ”

1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านอาคารสถานที่สื่อ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  15  มาตรฐาน  สู่มาตรฐานสากล

1. แต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบ
2. วาจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส
3. มีน้ำใจ  ช่วยเหลือผู้อื่น
4. ประหยัดและอดออม
5. ใฝ่เรียนรู้
6. กิริยามารยาทงาม

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.