เกี่ยวกับโรงเรียน

ชมพู – ดำ
ความหมาย : ลูกชมพู-ดำมีความสุภาพอ่อนโยน และเข้มแข็งอดทน
สีชมพู :
ความสุภาพ อ่อนโยน ความประทับใจ
สีดำ : ความ
เข้มแข็ง ความมั่นคง ความอดทน

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ซื่อสัตย์ สามารถ สามัคคี ไมตรีจิต รับผิดชอบ

ปัญญา โลกัสสมิ ปัชโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


“ดอกชงโค สีชมพู

ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี  มีการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะพอเพียง
2. จัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเน้นการสีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. นักเรียนมีจิตสำนึกในการดูและสุขภาพตนเอง รักความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นเกิด พิทักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
3. มีระบบการบริหารอย่างมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ใช้หลักธรรมาภิบาลสร้างคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. ครูเป็นบุคลาการแห่งการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมีการใช้เทคโนโลยีในการสอนและเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง

“มีคุณธรรม นำวิชาการ”

1. การส่งเสริมผู้เรียน เพื่อให้มีคุณธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
4. การพัฒนาระบบบริหารโดยใช้หลักความร่วมมือและธรรมมาภิบาล
5. การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน และเป็นบุคลากรมืออาชีพ
6. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. แต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบ
2. วาจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส
3. มีน้ำใจ  ช่วยเหลือผู้อื่น
4. ประหยัดและอดออม
5. ใฝ่เรียนรู้
6. กิริยามารยาทงาม

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.