ข้อที่

ข้อมูล

 URL

หมายเหตุ

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน http://www.swt.ac.th/basic_information/structure/
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.swt.ac.th/basic_information/executive/
O3 อำนาจหน้าที่ http://www.swt.ac.th/basic_information/authority/
O4 แผนพัฒนาสถานศึกษา http://www.swt.ac.th/basic_information/development_plan/
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://www.swt.ac.th/contact_us/
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.swt.ac.th/basic_information/related_laws/
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.swt.ac.th/category/swtnews/
O8 Q&A  (ช่องทางการสอบถามข้อมูลและข้อสงสัย) http://www.swt.ac.th/dwqa-questions/
O9 Social Network https://www.facebook.com/โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม-108346739241369/ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
แผนการดำเนินงาน
O10
แผนดำเนินงานประจำปี http://www.swt.ac.th/basic_information/operation_plan/ ส่วนแผนดำเนินงานประจำปี
O11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน http://www.swt.ac.th/basic_information/operation_plan/ ส่วนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.swt.ac.th/basic_information/operation_plan/ ส่วนรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.swt.ac.th/basic_information/operations/ ส่วนการปฏิบัติงาน
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.swt.ac.th/basic_information/operations/ ่ส่วนการให้บริการ ข้อที่ 1
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://www.swt.ac.th/basic_information/operations/ ส่วนการให้บริการ ข้อที่ 2
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://www.swt.ac.th/basic_information/operations/ ส่วนการให้บริการ ข้อที่ 3
O17
E-Service http://www.swt.ac.th/ เมนูด้านขวาหัวข้อ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.swt.ac.th/basic_information/budget/ ส่วนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อที่ 1
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน http://www.swt.ac.th/basic_information/budget/ ส่วนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อที่ 2
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.swt.ac.th/basic_information/budget/ ส่วนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อที่ 3
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://www.swt.ac.th/basic_information/budget/ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อที่ 1
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.swt.ac.th/basic_information/budget/ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อที่ 2
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน http://www.swt.ac.th/basic_information/budget/ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อที่ 3
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://www.swt.ac.th/basic_information/budget/ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อที่ 4
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.swt.ac.th/basic_information/human_resource/ ส่วนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อที่ 1
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.swt.ac.th/basic_information/human_resource/ ส่วนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อที่ 2
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.swt.ac.th/basic_information/human_resource/ ส่วนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อที่ 3
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.swt.ac.th/basic_information/human_resource/ ส่วนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อที่ 4
การส่งเสริมการโปร่งใส
O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://www.swt.ac.th/basic_information/transparency/ ส่วนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://forms.gle/zG7YnMePbPA8BCzp6
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี http://www.swt.ac.th/fraud_statistics/ ไม่พบเรื่องร้องเรียน
O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://www.swt.ac.th/basic_information/comments/
O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://www.swt.ac.th/basic_information/transparency/ ส่วนการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://www.swt.ac.th/basic_information/fraud_prevention/ ส่วนเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อที่ 1
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://www.swt.ac.th/basic_information/fraud_prevention/ ส่วนเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อที่ 2
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://www.swt.ac.th/basic_information/fraud_prevention/ ส่วนการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 1
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต http://www.swt.ac.th/basic_information/fraud_prevention/ ส่วนการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 2
O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://www.swt.ac.th/basic_information/fraud_prevention/ ส่วนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริตและมาตรการความโปร่งใส
O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.swt.ac.th/basic_information/preventive_measures/ ส่วนแผนป้องกันการทุจริต ข้อที่ 1
O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน http://www.swt.ac.th/basic_information/preventive_measures/ ส่วนแผนป้องกันการทุจริต ข้อที่ 2
O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.swt.ac.th/basic_information/preventive_measures/ ส่วนแผนป้องกันการทุจริต ข้อที่ 3
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาภาครัฐ http://www.swt.ac.th/basic_information/preventive_measures/ ส่วนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริตฯ ข้อที่ 1
O43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา http://www.swt.ac.th/basic_information/preventive_measures/ ส่วนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริตฯ ข้อที่ 2