การนิเทศการเรียนการสอน

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำโดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายวิชิต อินนันไชย และนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!