ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกรรณิกา บุญประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับทอง และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563 ระดับทอง ของ สพม.35 โดยมีนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีในครั้งนี้
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!