ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อให้การดำเนินการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ดังนี้

ลิงค์รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://drive.google.com/…/1vdYDW7SVB92x-Q2ik-k4ppZCb…/view…

ลิงค์กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://drive.google.com/…/1GcDKFEaGOpSxzAH_qqjewej6W…/view…

ลิงค์ประกาศรายชื่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://drive.google.com/…/1WYznoR0UPzW-QJ6mvvymBQRF1…/view…

หมายเหตุ
กรณี นักเรียนไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มาติดต่อ งานวิชาการ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิชาการ เพื่อยืนยันกลุ่มการเรียน

ข้อมูลจาก งานบริหารวิชาการ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!