โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และกิจกรรมบูรณาการความรู้

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายวิชิต อินนันไชย และนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยบูรณาการกับหลักสูตรจริยศึกษา (สร้างคนดีด้วยวิถีพอเพียง) และโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การพัฒนาความรู้และความตระหนักในเรื่องปัญหาขยะในสังคม และปลูกฝังให้นักเรียนได้คิดวิธีการแก้ปัญหา เพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่และประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ณ บริเวณใต้ถุนอาคารภูวนาถภักดี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

 

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!