วันเกียรติยศชมพู-ดำ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำโดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายวิชิต อินนันไชย และนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวันเกียรติยศชมพู-ดำ ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศรีสมร พรหมศิลป์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานจุดธุปเทียนพระรัตนตรัย และนายสวัสดิ์ ลาดปาละ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงสถาบัน และเพลงอำลา “ร่มฟ้าเสริมงาม” ตัวแทนนักเรียนกล่าวอำลาและมอบอนุสรณ์รุ่นให้แก่โรงเรียน และการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันในแต่ละระดับชั้น ณ หอประชุมเมธีธราดล วันที่ 7 มีนาคม 2564

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!