ประกาศแจ้งการรับเอกสาร ปพ.1 ใบประกาศนียบัตร และปิดบัญชีธนาคาร

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สามารถรับเอกสาร ปพ.1 และใบประกาศนียบัตร พร้อม ปก และปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน ได้ในวันที่ 25-26 พ.ค. 2563 พร้อมกับปฏิบัติดังนี้
– แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
– สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
– เตรียมปากกาเป็นของตนเอง
– ตรงต่อเวลานัดหมาย
กรณีนักเรียนไม่สามารถมารับ ปพ.1 ได้ด้วยตนเอง ให้ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองมารับแทนได้ พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มารับแทน 1 ฉบับ
ณ อาคาร เสริมคุณารัฐ ชั้น 1 ตามลิงค์ คลิกทีนี้

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!