มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
       เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมเพื่อได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!