ประชุมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน

นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และนางจารุณี เทพทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการทั่วไป ได้ดำเนินการประชุมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ รวมถึงแจ้งเปลี่ยนแปลงจุดสำหรับจอดรถในการรับ-ส่งนักเรียน ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด (Covid19) ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!