ต้อนรับเปิดเทอมกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำโดย นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของโรงเรียน ได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และตรวจเช็คนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 อาทิเช่น มีการตรวจวัดไข้ มีจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียน การจัดห้องเรียนต่าง ๆ โดยการเว้นระยะห่าง การรักษาระยะห่างในการรับประทานอาหาร การเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง การให้คำแนะนำนักเรียนในการดำเนินชีวิต การเรียนการสอน และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!