กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหาร

กิจกรรมดี ๆ เพื่อลูก ๆ เสริมงามวิทยาคม
เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 งานโภชนาการและงานอนามัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยครูเครือวัลย์ สุริยะวรรณ ครูสมภพ เบาใจ และครูนงเยาว์ ชาประดิษฐ์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเลือกและบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ลดหวาน มัน เค็ม และฉลากทางเลือกเพื่อสุขภาพโดย มีกิจกรรมดังนี้
1.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
– หน้าเสาธง
– ในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
2.การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้
3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
ฉะนั้น ถ้านักเรียนอยากสุขภาพดี ห่างไกลโรค ต้องหันมาใส่ใจสักนิดกับการดูแลสุขภาพ ฉลาดเลือก ฉลาดซื้อ เพื่อชีวีมีสุขค่ะ
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!