กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม Big Cleaning Day

นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ และนายวิชิต อินนันไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมกันจัดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัย อีกทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียนและร่วมสร้างจิตสำนึก ความเป็นจิตอาสา วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2563

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!