กิจกรรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน พร้อมด้วยนายวิชิต อินนันไชย และนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และคณะผู้กำกับลูกเสือระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นมา เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา รู้จักช่วยตนเองรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ และได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
ซึ่งลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 เป็นการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2-ม.3 เป็นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายแบบไม่พักค้างแรม ประกอบด้วยกิจกรรม การเดินทางไกล การเข้าฐานผจญภัย การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย การประกอบอาหาร ฯลฯ เป็นต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวพยัคฆ์เมืองเสริม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!