การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายวิชิต อินนันไชย และนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครูฯ โดยได้รับเกียรติจากครูบรรจง วรรณสุริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.21/2560 และการเตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ที่ ก.ค.ศ. จะประกาศใช้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!