การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เรื่อง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เนื่องด้วยทางโรงเรียนจะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งแนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ซึ่งเป็นการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแจ้งวันเวลาประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ดังนี้

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเสริม

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!