การจัดกลุ่มเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สถานการณ์โควิด)

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เรื่อง การจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่_2_ปีการศึกษา_2563

เนื่องด้วยปัจจุบันอยู่ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามกฎระเบียบการจัดการเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จึงได้ดำเนินการจัดกลุ่มเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากเดิม จาก 5 ห้องเรียน เป็น 7 ห้องเรียน ดังต่อรายชื่อแนบต่อไปนี้

ลิงค์รายชื่อนักเรียน —> https://drive.google.com/file/d/1_Rp6Y9UcBIyJNrAemlMC6uJowZm5zpK0/view?usp=sharing

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!